Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Versie geldig sinds 25 september 2023.

Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen:

Elevens BV
Met handelsnaam Keplerstein
Spinnerijstraat 103 bus 6
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 0691.560.213
Btw-nummer BE 0691.560.213
RPR Gent (afdeling Kortrijk)
Hierna genoemd ‘Keplerstein’
www.keplerstein.com
E-mail: hello@keplerstein.com
+32 56 969 878

en haar rechtsopvolgers en de opdrachtgever worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Keplerstein indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden bij iedere offerte gevoegd. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang. Wanneer er ook bijzondere voorwaarden zijn, geldt dat deze voorrang hebben op de algemene voorwaarden en de bepalingen van de offerte voorrang hebben op de bijzondere voorwaarden.

Partijen erkennen deze bepalingen onderhandeld te hebben, met een evenwichtige overeenkomst als resultaat.

Voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden voor zijn dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten, ook als deze later aan Keplerstein zouden worden bezorgd.

Keplerstein behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal pas op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 25 september 2023 geüpdatet.

Offerte

Een offerte van Keplerstein is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Keplerstein en is slechts geldig ten aanzien van de onderneming aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte. Keplerstein heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt.

Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bij opmaak van deze nieuwe offerte zullen prijzen opgenomen worden die gelden op het moment van het opmaken van deze nieuwe offerte.

Kennelijke fouten in de offerte binden Keplerstein niet.

Indien de opdrachtgever vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de opdrachtgever steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met Keplerstein.

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk en zeker ingevolge een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Keplerstein zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van Keplerstein.

Eventuele door de opdrachtgever gevraagde aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke voorafgaandelijke aanvaarding hiervan door Keplerstein. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Door zijn aanvaarding erkent de opdrachtgever volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

Verwerking van persoonsgegevens

Keplerstein verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in het bijzonder om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Keplerstein verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke steeds via de website van Keplerstein kan worden geconsulteerd via https://www.keplerstein.com/privacy. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen.

Wanneer de opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan Keplerstein, zorgt hij ervoor dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden doorgegeven.

Wanneer Keplerstein persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van de opdrachtgever, dan zullen partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Uitvoering van de werkzaamheden

A. Uitvoering algemeen

Uitvoeringstermijnen zijn evenwel steeds indicatief. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor van Keplerstein, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

B. Specifieke diensten

Keplerstein verwijst hiervoor naar de bepalingen van bijlage A.

C. Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Keplerstein verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Keplerstein volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Keplerstein zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Keplerstein is geen werknemer van de opdrachtgever, maar Keplerstein zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de opdrachtgever respecteren.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Keplerstein en de opdrachtgever, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Keplerstein en de opdrachtgever.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

D. Annulatie

Bij annulatie worden steeds de reeds uitgevoerde activiteiten aangerekend met een minimum van het eventueel betaalde voorschot,  alsook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen) voortvloeiende uit verplichtingen die Keplerstein reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden doorgerekend. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Wijziging van de startdatum door de opdrachtgever met meer dan drie (3) maanden na de ingeschatte startdatum, wordt als een annulatie beschouwd, waarbij bovenstaande annulatievoorwaarden gelden.

Voor bepaalde specifieke diensten bestaat een aparte opzegregeling bv. in het kader van hosting.

E. Samenwerking met derden

Keplerstein kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever nodig is.

Wanneer Keplerstein een derde partij aanraadt, gaat de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de opdrachtgever om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de opdrachtgever nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

Wanneer de opdrachtgever een aanverwante opdracht zoals hosting aan een ander bureau wenst toe te wijzen, dient opdrachtgever Keplerstein hiervan op voorhand in te lichten. Dit onverminderd hetgeen in de offerte is bepaald omtrent de bij Keplerstein af te nemen diensten.

F. Feedbackrondes

De opdrachtgever zal Keplerstein tijdig de nodige feedback geven en dit overeenkomstig de afgesproken feedbackrondes.

G. Klachten

Onverminderd de regeling van de feedbackrondes, dient opdrachtgever Keplerstein onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren, dit in ieder geval binnen de zeven (7) dagen nadat opdrachtgever de prestaties van Keplerstein heeft kunnen evalueren.

De opdrachtgever moet Keplerstein in ieder geval de kans geven om de problemen te onderzoeken en de problemen zelf op te lossen en mag geenszins handelingen stellen die dit zouden kunnen verhinderen.

Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

H. Kopieën

Opdrachtgever dient zelf de doorgestuurde ontwerpen te bewaren. Keplerstein hoeft de materialen (foto’s, teksten, ontwerpen) niet langer dan zes (6) maanden na de beëindiging van de opdracht bij te houden.

Vertrouwelijkheid

Keplerstein respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Keplerstein zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. Wanneer Keplerstein voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid gedetailleerder te bepalen, dewelke voorrang zal hebben.

Publiciteit

De opdrachtgever geeft aan Keplerstein de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van haar promotionele activiteiten zoals op haar website, sociale media of in brochures voor prospects. Opdrachtgever gaat er in ieder geval ook mee akkoord en zal ervoor zorgen dat de handelsnaam en logo van eindklant overeenkomstig kunnen gebruikt worden.

Keplerstein behoudt zich het recht voor de voor opdrachtgever of voor de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever gemaakte ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals voor haar portfolio op de website, sociale media of in brochures voor prospects.

Bovendien is Keplerstein is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden op de gemaakte ontwerpen door bijvoorbeeld melding van “Website door Keplerstein” of een icoontje verwijzende naar de Keplerstein branding (naar keuze van Keplerstein) en het jaar van de eerste openbaarmaking.

Medewerking van de opdrachtgever en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht Keplerstein van de opdrachtgever en desgevallend de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek.

Keplerstein kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de opdrachtgever of desgevallend de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de opdrachtgever. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Keplerstein alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

Meerdere contactpersonen

Indien de opdrachtgever of desgevallend de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever meerdere contactpersonen heeft, is Keplerstein gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

Onmiddellijke beëindiging of opschorting

Keplerstein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals:

-                 schending door de opdrachtgever van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen (incl. niet-betaling van een factuur);

-                 ingevolge faillissement, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Keplerstein worden medegedeeld en dit door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Ingevolge de ontbinding is de opdrachtgever in ieder geval een vergoeding verschuldigd voor de reeds uitgevoerde activiteiten aangerekend met een minimum van het eventuele betaalde voorschot,  alsook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen) voortvloeiende uit verplichtingen die Keplerstein reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd hoger bewezen schade.

De ontbinding van de overeenkomst door Keplerstein op basis van voormelde gronden brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen van Keplerstein gericht aan ondernemingen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Er worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de opdrachtgever noch aan de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever. Keplerstein en desgevallend diens leveranciers behouden het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, op alle door Keplerstein opgemaakte ontwerpen, documenten, tekeningen, schetsen en materialen, en dit ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever kosten werden in rekening gebracht.

De opdrachtgever aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen en zal dit overeenkomstig van de door Keplerstein goedgekeurde eindklant mee afdwingen. Broncode wordt geenszins vrijgegeven.

Het is mogelijk dat alsnog een (gedeeltelijke) overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt overeengekomen. Alsdan zullen partijen hierover aparte schriftelijke afspraken maken.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Keplerstein kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt.

Alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan, zal opdrachtgever dan wel de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever in staat gesteld worden het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Keplerstein ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever of diens door Keplerstein aanvaarde klanten. De opdrachtgever dan wel de door Keplerstein goedgekeurde eindklant van opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen.

De opdrachtgever en de door Keplerstein goedgekeurde eindklant zullen  de intellectuele eigendomsrechten van Keplerstein te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Keplerstein onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Keplerstein waarvan hij of diens eindklant kennis neemt.

In geval de opdrachtgever of diens eindklant zelf materiaal aanreikt, garandeert de opdrachtgever dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht en dat hij Keplerstein hiervoor zal vrijwaren.

Betaling en facturatie

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO en excl. btw tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

In de offerte zullen ook eventuele bijkomende kosten vermeld staan zoals verplaatsingskosten.

Keplerstein behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

De facturen van Keplerstein zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van Keplerstein vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Keplerstein geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de wettelijke interest voor betalingsachterstand handelstransacties.

Onverminderd het voorgaande behoudt Keplerstein zich het recht voor zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (€ 150,00) en dit onverminderd invorderingskosten en rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

Zonder betaling is noch de opdrachtgever, noch diens eindklant gerechtigd de gemaakte ontwerpen, en andere door Keplerstein gemaakte zaken te gebruiken.

Aansprakelijkheid

De verbintenis tot uitvoering van diensten is in hoofde van Keplerstein is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Keplerstein kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van diensten door derde partijen.

De opdrachtgever aanvaardt dat Keplerstein geen juridisch advies verleent omtrent bijvoorbeeld de wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, noch over het bestaan van intellectuele rechten zoals merkrechten en/of auteursrechten van derden. Wanneer Keplerstein bepaalde tools aanbeveelt, doet zij dit op basis van de functionaliteiten en (inter)operationaliteit van dergelijke tools en niet op basis van een volledig compliance onderzoek van deze tools. Het nemen van de beslissing omtrent de te gebruiken tool én type abonnement valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de opdrachtgever, dan wel diens eindklant. Ook het aankopen van tools of aangaan van abonnementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of diens eindklant. Bijgevolg vrijwaart de opdrachtgever Keplerstein van iedere aanspraak in verband met de genomen beslissing ter zake. Advies is steeds geldig op het moment van het geven van het advies aangezien technische tools continue veranderen. Keplerstein raadt de opdrachtgever zodoende aan om zo nodig zelf juridisch advies in te winnen dan wel deze aanbeveling door te geven aan de eindklant. Het is steeds aangeraden om alle contractvoorwaarden te onderzoeken en in het algemeen de voorgestelde partij te screenen op AVG compliance en andere punten die de opdrachtgever dan wel diens eindklant verwacht van zijn leveranciers.

De aansprakelijkheid van Keplerstein ten aanzien van opdrachtgever, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer de projectvergoeding. Beide partijen achten dit een redelijke bepaling.

Keplerstein zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Keplerstein in elk geval indien de vordering in rechte niet door de onderneming is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Indien Keplerstein wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Keplerstein en een derde en/of de opdrachtgever, zal Keplerstein ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Keplerstein zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal Keplerstein vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

Overmacht en hardship

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen.

De volgende situaties zullen in ieder geval (niet-limitatieve opsomming) als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en servers, stakingen, wanprestatie of overmacht van haar leveranciers, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte of ongeval van de aangeduide uitvoerder van de opdracht.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Voor wat betreft de toepassing van hardship verklaart Keplerstein in ieder geval het risico van artikel 5.74, 4° BW niet te hebben genomen.

Niet-afwervingsverplichting

De opdrachtgever verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een (voormalig) werknemer of (voormalig) onderaannemer van Keplerstein af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met Keplerstein. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten. Opdrachtgever zal deze bepaling desgevallend mutatis mutandis afdwingen van diens eindklant.

Slotbepalingen

Opdrachtgever kan de overeenkomst, noch een deel ervan overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keplerstein. Keplerstein is ten alle tijde gerechtigd om deze overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere van toepassing zijnde clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de opdrachtgever en Keplerstein, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Een partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Keplerstein en de opdrachtgever.

Alle geschillen tussen Keplerstein en de opdrachtgever behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Keplerstein haar maatschappelijke zetel heeft.

Bijlage A: Keplerstein Bijzondere Voorwaarden – praktische afspraken website/appbouw

Domeinnaam

De offerte kan bepalen dat Keplerstein voorziet in het aankopen van een domeinnaam gekozen door de opdrachtgever of diens eindklant.

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties.

Behoudens andersluidende afspraken, vraagt Keplerstein de domeinnaam aan bij registratie-instantie DNS België vzw (KBO nummer BE0466.158.640), waarvan de algemene voorwaarden te raadplegen zijn op https://www.dnsbelgium.be, dewelke de opdrachtgever en diens eindklant verklaart te aanvaarden. Keplerstein vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Domeinnamen worden standaard rechtstreeks geregistreerd op naam van de opdrachtgever of diens eindklant, tenzij partijen anders overeenkomen. Keplerstein wordt wel een technische bevoegdheid aangemeten (technisch contact). Opdrachtgever dan wel diens eindklant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Keplerstein tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Content Management System

Bij de ontwikkeling van websites met een CMS (Content Management Systeem) wordt aan de opdrachtgever dan wel diens eindklant toegang verleent via een persoonlijk login indien zo bepaald in de offerte. Hiermee kan de opdrachtgever dan wel diens eindklant zelf inhoud beheren, blogposts toevoegen, foto’s wijzigen etc. zoals nader beschreven.

Hosting

Tenzij anders vermeld, worden hostingdiensten aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij de hostingovereenkomst wordt opgezegd zoals hierna bepaald.

Wanneer de opdrachtgever dan wel diens eindklant alsnog op een ander moment wenst over te stappen, wordt in ieder geval geen pro rata deel van de prijs voor deze hostingdiensten terugbetaald.

Mits tijdige betaling door de opdrachtgever van de hosting- en domeinvergoeding, zorgt Keplerstein voor de verlenging van de hosting- en domeinnaamovereenkomst. Bij niet of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden betaalbaar. Heractivatie, indien technisch mogelijk (niet alle domeinnamen worden in quarantaine gezet voor een bepaalde periode), kan na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.

De opdrachtgever kan de hosting- en domeinnaamovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen uiterlijk drie (3) maanden vóór de verjaardag van de hosting- en domeinnaam-overeenkomst. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de gehele hosting- en domeinnaamvergoeding voor de nieuw ingegane periode verschuldigd zijn.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de opdrachtgever dan wel diens eindklant verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn hosting-account.

Bij het einde van de hostingovereenkomst zal Keplerstein in regie alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden ter beschikking stellen van de opdrachtgever of diens eindklant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of comptabiliteit, gedurende een periode van één (1) maand volgend op het einde van de hostingovereenkomst. Indien de opdrachtgever of diens eindklant de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft Keplerstein geen verplichtingen meer hieromtrent.

Debugging binnen garantieperiode na oplevering

Het betreft een garantieperiode waarbinnen bugs en/of andere eventuele ontwikkelingsfoutjes worden opgelost binnen budget. De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden na de meegedeelde datum van aflevering van de finale testversie van de website/app. Het betreft periode waarin Keplerstein bugs en nalatigheden nog oplost binnen budget.

Keplerstein zal de opdrachtgever binnen de 24u antwoorden op werkdagen en de gerapporteerde bugs en/of andere eventuele ontwikkelingsfoutjes oplossen binnen een redelijke termijn.

Dergelijke werkzaamheden zullen in ieder geval enkel doorgevoerd worden tijdens werkdagen (i.e. maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, excl. feestdagen en gerapporteerde andere verlofperiodes).

Voor de duidelijkheid: security inbraken (hacking) worden niet gedekt door de waarborg.

Onderhoudswerken

Onderhoudswerken, zoals het doorvoeren van updates of debugging of gevraagde kleine aanpassingen aan een bestaande website, worden doorgaans verricht in regie na voorafgaandelijke goedkeuring door de opdrachtgever en na goedkeuring door Keplerstein. Deze worden maandelijks afgerekend. Het is ook mogelijk dat Keplerstein hiertoe een vaste prijs voorlegt.

Enkel en alleen de provider van de updates kan verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de updates. Ingevolge het doorvoeren van updates is het mogelijk dat er extra wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan de website. Deze noodzakelijke wijzigingen zijn eveneens betalend in regie.

Indien de opdrachtgever dan wel diens eindklant down time of bugs constateert, dient de opdrachtgever dan wel diens eindklant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Keplerstein. Keplerstein zal de opdrachtgever zo goed mogelijk over het gerapporteerde probleem  informeren en het gerapporteerde probleem proberen oplossen binnen redelijke termijn.

Dergelijke onderhoudswerkzaamheden zullen in ieder geval enkel doorgevoerd worden tijdens werkdagen (i.e. maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, excl. feestdagen en gerapporteerde andere verlofperiodes).

Dit alles tenzij anders overeengekomen in een aparte afgesloten service level agreement.

Meerwerk en feedback

Voor de duidelijkheid: van zodra aan de branding of aan het design wordt gesleuteld nadat Keplerstein reeds is gestart met het ontwerpen, zal Keplerstein een offerte sturen voor het nodige meerwerk dienaangaande.

Ook: wanneer de opdrachtgever of diens eindklant alsnog wijzigingen wil aanbrengen aan een goedgekeurde tussentijdse oplevering, zal dit leiden tot meerwerk en dus een meerkost. Keplerstein hiertoe een offerte sturen.

Keplerstein verwacht feedback binnen de maand na iedere oplevering, waarmee de opdrachtgever akkoord gaat. Indien de opdrachtgever of diens eindklant binnen deze termijn geen feedback levert en er naar mening van Keplerstein geen verdere wijzigingen aan de ontwikkelde werken nodig zijn, zal in ieder geval factureert worden voor desbetreffende afgewerkte fase, dan wel zal de slotfactuur verstuurd worden (naargelang het geval).

Plug-ins

Mocht de samenwerking met Keplerstein beëindigd worden, kunnen de aangekochte betalende plugins overgedragen worden aan de opdrachtgever, diens eindklant of de nieuwe service provider.

Grafisch ontwerp

Het bronbestand zal niet worden overgemaakt aan de opdrachtgever of diens eindklant (zoals .psd voor Photoshop of .ai voor Illustrator of .indd voor Indesign), tenzij er specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten gemaakt werden. Mock-ups of voorbeelden van ontwerpen die niet werden gefactureerd, mogen nooit gebruikt worden door de opdrachtgever of diens eindklant.

In de prijs zitten maximaal 3 ontwerprondes vervat, waarvan 1 revisieronde.

Inhoud van de website

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften worden nageleefd en zal dit desgevallend overeenkomstig afdwingen van de eindklant. De opdrachtgever vrijwaart Keplerstein tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld. De opdrachtgever dan wel diens eindklant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik, rekening houdende desgevallend met de specificaties, documentatie en instructies gegeven door Keplerstein.

In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft Keplerstein het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de opdrachtgever redelijkerwijze de ongegrondheid van de aanmaning of vordering kan aantonen, zonder dat Keplerstein aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het offline halen van de website.

Keplerstein is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde acties van derden. Noteer dat alles wat op internet komt door derden kan gevat worden.

Op Keplerstein rust geen enkele verplichting om de materialen na ontvangst te controleren en de opdrachtgever of diens eindklant te waarschuwen. Niettemin heeft Keplerstein te allen tijde het recht het plaatsen van materialen te weigeren indien zij van mening is dat de materialen niet compliant zijn. Keplerstein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aspecten van de materialen aan te passen omwille van technische redenen.

Cotton Factory